Máy Tính

12 thứ điều đầu tiên trên Internet

Vào năm 2019, thật khó để tưởng tượng rằng có thời internet không tồn tại. Nó giống như một thế giới thứ hai của chúng ta vậy. Nhưng internet mới chỉ khoảng 50 tuổi thôi. Và hầu như trong suốt thời…